Ikon - Vattenverk
Livsmedelshygien - vattenverkspersonal

Kursdatum > Bestäms i överenskommelse med beställaren.
Ladda ner kursbeskrivningen som PDF

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen vänder sig till alla som producerar dricksvatten. Kursen vänder sig också till de entreprenörer som kontrakteras för arbete i beställarens livsmedelslokaler (vattenverk). Kravet på utbildningen finns reglerat i förordningen EG 852/2004, Bilaga II, Kap VII (personlig hygien) och XII (utbildning). Kraven finns implementerat i vår nationella lagstiftning genom Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:30.

Livsmedelshygien - vattenverkspersonal
Vilken är målsättningen?

Kursen har som övergripande målsättning att öka förståelsen för och nödvändigheten av goda hygienrutiner i samband med arbete i vattenverket så att dricksvatten som slutligen når människor är hälsosamt och rent. En viktig del i detta arbete är att se helheten, d.v.s. hela vägen från råvattentäkten till kranen, omfattas av rutiner som minimerar risken för störningar och att konsumenten i slutändan får ett säkert dricksvatten.

Livsmedelshygien - vattenverkspersonal
Vad innehåller kursen?

Kursens innehåll och längd anpassa efter beställarens önskemål – allt från 4 timmar till en hel dag. Beställaren specificerar innehållet i utbildningen och i samråd med leverantören utarbetas kursprogram. Till kursen hör mallar och instruktioner som genomgås under utbildningen och som erhålls efter kursens slut för egen anpassning. Kursen avslutas med ett enklare kursprov i form av ”tipsrad” och deltagarna erhåller ett diplom som samtidigt blir beställarens kvitto på genomförd utbildning.

Kursen kan med fördel kombineras med motsvarande utbildning för Livsmedelshygien – Distributionspersonal.

Livsmedelshygien - vattenverkspersonal
Exempel på kursinnehåll (4 timmar)
 • Nyheter i vårt sätt att se på dricksvattnet
 • Definitioner
 • Ansvar

 

 

 

 

 • Representativitet
 • Provtagningsteknik
 • Felkällor
 • Krav på laboratorierna
 • Genomgång av provtagningsinstruktion

 

 

 • Krav och regler i lagstiftningen
 • Personal- och personlig hygien
 • Mikrobiologi

 

 

 

 • Rutin – Extern och intern provtagning
 • Rutin – Kläder och verktyg
 • Rutin – Rengöring fasta objekt

 

 

 

 • Frågeformulär gällande kursinnehåll.