Utbildning - Strandbad

Kursdatum > Bestäms i överenskommelse med beställaren.
Ladda ner kursbeskrivningen som PDF

Vem vänder sig utbildningen till?

Kommunerna är ansvariga för kontroll av strandbad. Enligt badvattenförordningen ska kommunerna (och markägare/arrendator) identifiera de badvatten som används av ett stort antal personer, föra in platsen i ett register, kontrollera badvattnets kvalitet samt informera allmänheten och avråda från bad vid behov.

Förordningen är en införlivning i svensk rätt av EG:s direktiv 2006/7/EG om förvaltning av badvattenkvaliteten. Direktivet är nära samordnat med ramdirektivet för vatten.

PeOVA - Utbildning Strandbad
Vilken är målsättningen?

Kursen har som målsättning att öka kunskapen kring badvattenkvalitet som förvaltningen av badvatten. I grunden handlar det om att förvalta och sköta våra strandbad så att ingen som badar skall riskera att bli sjuk. En viktig del i detta arbete utgörs av den s.k. egenkontrollen med bl.a. obligatorisk provtagning av strandbadvatten vilket innebär att den personal som skall ansvara för och utföra provtagning har både teoretisk och praktisk kunskap.

utbildning - strandbad
Vad innehåller kursen?

Kursen genomförs under 6 timmar varav 2 timmar i fält. Kursen är anpassad till dagens förhållanden avseende lagstiftning, metoder och utrustning- Till kursen hör en dokumentation, s.k. åhörarkopior i färg och deltagarna erhåller efter kursen mallar för fältdokumentation. Kursen avslutas med ett enklare kursprov i form av ”tipsrad” och deltagarna erhåller efter genomförd utbildning ett diplom.

Vill du veta mer om utbildningen – kontakta mig för mer information

utbildning - strandbad
Exempel på kursinnehåll
 • Kort om miljöbalken
 • Badvattenförordningen
 • Definitioner

 

 

 

 

 

 • Vad är en badvattenprofil?
 • Vad skall den innehålla?

 

 

 

 

 • Vilka krav finns i lagstiftningen?
 • Vilka rutiner finns hos verksamhetsutövaren?

 

 

 

 

 • Provtagningsstrategi
 • Provtagningsteknik
 • Fältprotokoll
 • Felkällor

 

 

 

Fältövning

 

 

 

 

 

 • Frågeformulär gällande kursinnehåll.