Våra utbildningar inom miljö

1900-talets ökade produktion och expansion har lett till stora utsläpp som skadat luft, mark och vatten. PeOVA:s utbildningar inom miljö skräddarsys efter kunden för att hjälpa företaget att minska sin inverkan på miljön, och uppfylla de lagstadgade kraven som måste uppfyllas för att få fortsätta verksamheten. En ren miljö ger rent vatten.

miljövatten - avloppsvatten
Provtagning - Avloppsvatten

Kursen vänder sig till personal som genomför provtagning och flödesmätning så att verksamhetsutövarens egenkontroll uppfyller kraven i miljöbalken. En tillförlitlig egenkontroll, med bra rutiner för hantering och skötsel utgör grunden för tillsyn, och efterlevnad av miljöbalken. Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) angivit att personal som utför provtagning skall kunna visa att man har kunskap och kompetens som krävs för denna verksamhet. Kursen är framtagen i samarbete med Naturvårdsverket och SWEDAC.

miljövatten - recipienter
Provtagning - Recipienter

Kursen vänder sig till personal som genomför provtagning och vattenföringsmätning så att verksamhetsutövarens egenkontroll uppfyller kraven i miljöbalken. Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) angivit att personal som utför provtagning – recipienter skall kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Kursen är framtagen i samarbete med Naturvårdsverket och SWEDAC.

PeOVA - Provtagning Grundvatten
Provtagning - Grundvatten

Kursen vänder sig i första hand till de som tar prover eller ansvarar för provtagning av grundvatten, i andra hand till beställare och kontrollmyndigeter. Provtagning av grundvatten kan ske av flera anledningar; kontroll vid deponier och andra anläggningar, infrastrukturbyggande, etablering och drift av råvattentäkter, markundersökningar, m.fl.

I miljöbalken finns regler – kunskapskravet, vilket innebär att du som verksamhetsutövare skall ha kunskap om den verksamhet som du bedriver så att kraven i lagstiftningen efterlevs.

miljövatten - strandbad
Utbildning - Strandbad

Kommunerna är ansvariga för kontroll av strandbad. Enligt badvattenförorningen ska kommunerna (och markägare/arrendator) identifiera de badvatten som används av ett stort antal personer, föra in platsen i ett register, kontrollera badvattnets kvalitet samt informera allmänheten och avråda från bad vid behov. Förordningen är en införlivning i svensk rätt av EG:s direktiv 2006/7/EG om förvaltning av badvattenkvaliteten. Direktivet är nära samordnat med ramdirektivet för vatten.

miljövatten - bassangbad
Utbildning - Bassängbad

Bassängbad är en miljö som är speciellt utsatt för spridning av smitta samt uppkomst av föroreringar som kan innebära hälsorisker för dem som vistas i och vi bassänger. En viktig del i egenkontrollen av bassängbad är att i förväg utarbeta goda rutiner vilka har som främsta uppgift att minimera riskerna med bassängbad.

Kursen vänder sig till de som äger eller bedriver verksamhet där allmänheten har tillgång till bassängbad. Med bassängbad avses ”en anläggning som är avsedd för vattenaktiviteter och som är allmän och nyttjas av många”. Det betyder att också bad i bubbelpooler, tunnor, kar, m.fl. anordningar omfattas av kraven i lagstiftningen.

Utbildning - Mikrobiologiska arbetsmiljörisker i avloppsreningsverk

De flesta kommuner och företag har utbildat sin personal i att iaktta och hantera kemiska risker , dvs sådana risker som vi med våra sinnen kan uppleva. Med mikroorganismer är det precis tvärt om – de varken syns, hörs eller luktar. Däremot producerar en del av dessa mikroorganismer gift som kan påverka personalen negativt och därmed orsaka ohälsa.

Kursen vänder sig till arbetsledare och medarbetare som i sin dagliga gärning vistas i miljöer där mikroorganismer förekommer. Det vilar därför på arbetsgivare att se till att arbe-tagarnas kunskap om och risker med arbetet sådan miljö är tillräcklig så att ohälsa och olycksfall före-byggs och tillfredställande arbetsmiljö erhålls.