Provtagning - Recipienter

Kursdatum > Bestäms i överenskommelse med beställaren.
Ladda ner kursbeskrivningen som PDF

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen vänder sig till personal som genomför provtagning och vattenföringsmätning så att verksamhetsutövarens egenkontroll uppfyller kraven i miljöbalken.

Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten* vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) angivit att personal som utför provtagning – recipienter skall kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Kursen är framtagen i samarbete med Naturvårdsverket och SWEDAC.

*Med vatten avses i detta sammanhang följande provarter; natur-/recipientvatten, avloppsvatten, slam och sediment samt vattenmiljö.

miljövatten - recipienter
Vilken är målsättningen?

Att den personal som skall utföra vattenkemisk provtagning och sedimentprovtagning har både teoretisk och praktisk kunskap så att kvalitetssäkringen fungerar genom hela provtagnings- och analyskedjan.

Genomgången kurs, med godkänt resultat, innebär att kursdeltagaren uppfyller kraven i lagstiftningen (bl.a. kunskapskravet) och blir godkända provtagare.

provtagning - recipienter
Vad innehåller kursen?

Kursen genomförs under 14 timmar (1 och ½ dag). Kursen består av en blandning av teori (dag 1) och fältövning under dag 2. Kursmaterialet har reviderats ett antal gånger sedan föreskriftens tillkomst och är anpassad till dagens förhållanden.

Till varje block knyts övningsuppgifter som utgör en träning för deltagarna i att söka information i utdelat kursmaterial. Deltagarna får efter kursens slut malla för fältprotokoll och de olika recipienttyperna för senare anpassning till egna förhållanden.

provtagning - recipienter
Exempel på kursinnehåll
 • Provtagningens plats i kvalitetskedjan
 • Miljöbalken med följddokument
 • Verksamhetsutövarens egenkontroll
 • Ansvar, kvalitet och kontroll
 • Övningsuppgift
 • Ekosystemets uppbyggnad
 • Vattnets kemiska och fysikaliska sammansättning
 • Årscykler
 • Påverkansfaktorer och effekter
 • Övningsuppgift
 • Provtagningsmetoder
 • Provtagningsteknik
 • Fältobservationer
 • Skydds- och ansvarsfrågor
 • Genomgång av provtagnings-utrustning
 • Övningsuppgift

Fältövning.

 

 

 

 

 

 • Löses med hjälp av kurskompendium

 

 

 

 

 

 

Kurstillfällen och orter – se fliken ”utbildningar”.

Kurspris
6 300 SEK per deltagare exklusive moms. Om fler deltagare anmäler sig från samma företag och vid samma tillfälle, erhåller de rabatt med 500 SEK per deltagare.

I priset ingår för-och eftermiddagskaffe, luncher, kursmiddag och kursmaterial, samt mallar för fältprotokoll. Vid för få anmäler för behåller jag mig rätten att ställa in kursen.

Anmälan
Anmälan till utbildnigen gör du genom att fylla i kontaktformuläret nedan – ange kurs, ort och kursdatum. Jag bekräftar ditt deltagande i utbildingen genom e-post.

Du kan även anmäla dig genom e-post till peo.skoglund@telia.com.