Provtagning - Grundvatten

Kursdatum > Bestäms i överenskommelse med beställaren.
Ladda ner kursbeskrivningen som PDF

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen vänder sig i första hand till de som tar prover eller ansvarar för provtagning av grundvatten och verksamhetsutövare och kontrollmyndigheter. Provtagning av grundvatten kan ske av flera anledningar; kontroll vid deponier och andra anläggningar, infrastrukturbyggande, etablering och drift av råvattentäkter, markundersökningar, m.fl.

I miljöbalken finns regler – kunskapskravet, vilket innebär att du som verksamhetsutövare skall ha kunskap om den verksamhet som du bedriver så att kraven i lagstiftningen efterlevs.

PeOVA - Provtagning Grundvatten
Vilken är målsättningen?

Ett av målen med kvalitetssäkring av grundvattenundersökningar är att säkerställa att mätdata som samlas in är riktiga och att utförda arbetsmoment är ordentligt dokumenterade. Att i förväg utforma strategi för provtagningsverksamheten är självklart och efterföljande provtagning skall ha som mål att ”göra rätt”.

En viktig del i detta arbete innebär att den personal som skall ansvara för och utföra provtagning har både teoretisk och praktisk kunskap.

provtagning - Grundvatten
Vad innehåller kursen?

Kursen genomförs under 4 timmar varav 1 timme i fält. Kursen är anpassad till dagens förhållanden avseende lagstiftning, metoder och utrustning. Till kursen hör en dokumentation, s.k. åhörarkopior i färg och deltagarna erhåller efter kursen mallar för fältdokumentation, m.fl. Kursen avslutas med ett enklare kursprov i form av ”tipsrad” och deltagarna erhåller efter genomförd utbildning ett diplom.

Vill du veta mer om utbildningen – Kontakta mig för mer information.

PeOVA - Provtagning Grundvatten
Exempel på kursinnehåll
  • Strategier
  • Programutformning
  • Krav på grundvattenrör

 

 

 

 

  • Olika utrustningar för olika ändamål

 

 

 

 

 

  • Provtagningsteknik
  • Provhantering
  • Fältprotokoll
  • Felkällor

 

 

 

 

 

  • Fältövning

 

 

 

 

 

  • Frågeformulär gällande kursinnehåll.