Utbildning - Mikrobiologiska arbetsmiljörisker i avloppsreningsverk

Kursdatum > Bestäms i överenskommelse med beställaren.
Ladda ner kursbeskrivningen som PDF

Vem vänder sig utbildningen till?

De flesta kommuner och företag har utbildat sin personal i att iaktta och hantera kemiska risker , dvs sådana risker som vi med våra sinnen kan uppleva. Med mikroorganismer är det precis tvärt om – de varken syns, hörs eller luktar.

Däremot producerar en del av dessa mikroorganismer gift som kan påverka personalen negativt och därmed orsaka ohälsa. Vetenskapliga rön har visat att personal som arbetar i reningsverk är överrepresenterad i jämförelse med andra arbetsmiljöer och för vissa sjukdomssymtom.

Kursen vänder sig till arbetsledare och medarbetare som i sin dagliga gärning vistas i miljöer där mikroorganismer förekommer. Det vilar därför på arbetsgivare att se till att arbe-tagarnas kunskap om och risker med arbetet sådan miljö är tillräcklig så att ohälsa och olycksfall före-byggs och tillfredställande arbetsmiljö erhålls.

MRA1.4
Vilken är målsättningen?

Kursen har som övergripande mål att öka allmänkunskapen kring arbetsmiljö-risker av mikroorganismer och dess hälsomässiga effekter både vad avser uppkomst och spridning av smitta, skötsel och tekniska förutsättningar så att kraven i arbetsmiljölagstiftningen efterlevs. En viktig del i egenkontrollen är att skapa säkra och användbara rutiner så att  uppkomst och spridning av mikroorganismer minimeras.

Bakterie_5_web
Vad innehåller kursen?

Kursen genomförs under 4 timmar och behandlar bl.a. regler och krav samt systematiskt arbetsmiljöarbete, mikroorganismerna och deras livsbetingelser samt är vår arbetsplats en frizon för tillväxt av mikroorganismer. Till kursen hör en dokumentation av s.k. åhörarkopior i färg.

Vill du veta mer om utbildningen – kontakta mig för mer information

mikrobiologisk_smittrisk
Exempel på kursinnehåll
 • Vad står det i lagen
 • Hur hanteras mikrobiologiska risker i egenkontrollen
 • Om mikroorganismer
 • Hur förebygger vi tillväxt?
 • Spridningsvägar och spridningssätt
 • Om multiresistenta bakterier
 • Vad utsätts vi för i reningsverk
 • Vilka hälsorisker är kopplade till mikroorganismer
 • Hur skall vi skydda os
 • Personlig hygien
 • Kläder och verktyg
 • Rengöring – fasta och rörliga objekt
 • Utbildning