Utbildning - Bassängbad

Kursdatum > Bestäms i överenskommelse med beställaren.
Ladda ner kursbeskrivningen som PDF

Vem vänder sig utbildningen till?

Bassängbad är en miljö som är speciellt utsatt för spridning av smitta samt uppkomst av föroreningar som kan innebära hälsorisker för dem som vistas i och vid bassänger.

Kursen vänder sig till de som äger eller bedriver verksamhet där allmänheten har tillgång till bassängbad. Med bassängbad avses ”en anläggning som är avsedd för vattenaktiviteter och som är allmän och nyttjas av många. Det betyder att också bad i bubbelpooler, tunnor, kar, m.fl. anordningar omfattas av kraven i lagstiftningen.

En viktig del i egenkontrollen av bassängbad är att i förväg utarbeta goda rutiner vilka har som främsta uppgift att minimera riskerna med bassängbad.

PeOVA - Utbildning Bassängbad
Vilken är målsättningen?

Kursen har som övergripande mål att öka allmänkunskapen kring bassängbadens hälsomässiga effekter både vad avser uppkomst och spridning av smitta, skötsel och tekniska förutsättningar så att kraven i lagstiftningen efterlevs. En viktig del i egenkontrollen är den obligatoriska provtagning av bassängbadvatten vilket innebär att den personal som skall ansvara för och utföra provtagning har både teoretisk och praktisk kunskap.

utbildning - bassängbad
Vad innehåller kursen?

Kursen genomförs under 4 timmar och behandlar bl.a. hälsorisker med bassängbad, kraven på verksamhetsutövare, skötsel av deinfektionsanläggning och provtagning av bassängvatten. Till kursen hör en dokumentation av s.k. åhörarkopior i färg. Kursen avslutas med ett enklare kursprov i form av ”tipsrad” och deltagarna erhåller efter genomförd utbildning ett diplom.

Vill du veta mer om utbildningen – kontakta mig för mer information.

miljövatten - bassangbad
Exempel på kursinnehåll
 • Mikrobiologiska- och kemiska hälsorisker
 • Uppkomst och spridning

 

 

 

 

 

 • Vad säger lagen?
 • Vad är egentillsyn?
 • Krav på verksamhetsutövaren

 

 

 

 

 • Drift och underhåll

 

 

 

 

 • Provtagningsstrategi
 • Provtagningsteknik
 • Felkällor

 

 

 

 

 • Olika desinfektionsmetoder

 

 

 

 

 • Frågeformulär gällande kursinnehåll.