Våra utbildningar inom dricksvatten

PeOVA erbjuder specialanpassade utbildningar efter kundens behov för att höja kunskapen om hur dricksvatten ska hanteras så att kraven i lagstiftningen uppfylls och framförallt för att förhindra att människor blir sjuka av vattnet. Rent vatten i kranen är något som vi i Sverige ser som en självklarhet, tillsammans kan vi se till att det fortsätter vara så.

Ikon - Vattenverk
Vattenverkspersonal

Kursen vänder sig till alla som producerar dricksvatten. Kursen vänder sig också till de entreprenörer som kontrakteras för arbete i beställarens livsmedelslokaler (vattenverk). Kravet på utbildningen finns reglerat i EG 2004/852, Hygiendirektivet, Bilaga II, Kap VII (personlig hygien) och XII (utbildning). Kraven finns implementerat i vår nationella lagstiftning genom Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:30.

Ikon - Distribution
Distributionsnät

Kursen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med dricksvatten. Kursen vänder sig också till de entreprenörer som är kontrakterade för arbete i beställarens livsmedelslokaler (ledningsnät, reservoarer, vattenmätare m.m.). Kravet på utbildningen finns reglerat i EG 2004/852, Hygiendirektivet, Bilaga II, Kap VII (personlig hygien) och XII (utbildning). Kraven finns implementerat i vår nationella lagstiftning genom Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:30.

Ikon - Provtagning
Provtagning Rå- och dricksvatten

Kursen vänder sig till alla som undersöker rå- och dricksvatten genom olika typer av provtagningsförfarande samt till de entreprenörer och konsulter som kontrakteras för undersökningar av rå- och dricksvattenkvalitet.
Kursen har som övergripande målsättning att öka förståelsen för och nödvändig-heten av korrekt utförd provtagning vilket är en förutsättning för att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet så att ingen blir sjuk.

Dricksvattnet - ett livsmedel
Risker och Kriser - hur hanteras dricksvattnet?

Kursen vänder sig till dig som inom ditt verksamhetsområde ansvarar för hanteringen av livsmedlet dricksvatten eller som arbetsleder medarbetare som producerar eller distribuerar dricksvatten. Kursen har som målsättning att medvetandegöra framtida risker för vattenförsörjningen men även krav i nuvarande lagstiftning på bl.a. kunskap, kontroll och information om dricksvattnet.